25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл XII
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

Ста­т­тя 293. Гру­по­ве пору­ше­н­ня гро­мад­сько­го поряд­ку

Орга­ні­за­ція гру­по­вих дій, що при­зве­ли до гру­бо­го пору­ше­н­ня гро­мад­сько­го поряд­ку або сут­тє­во­го пору­ше­н­ня робо­ти транс­пор­ту, під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, а також актив­на участь у таких діях -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 293 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 294. Масо­ві заво­ру­ше­н­ня

 1. Орга­ні­за­ція масо­вих заво­ру­шень, що супро­во­джу­ва­ли­ся насиль­ством над осо­бою, погро­ма­ми, під­па­ла­ми, зни­ще­н­ням май­на, захо­пле­н­ням буді­вель або спо­руд, насиль­ни­цьким висе­ле­н­ням гро­ма­дян, опо­ром пред­став­ни­кам вла­ди із засто­су­ва­н­ням зброї або інших пре­дме­тів, які вико­ри­сто­ву­ва­ли­ся як зброя, а також актив­на участь у масо­вих заво­ру­ше­н­нях -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Ті самі дії, якщо вони при­зве­ли до заги­бе­лі людей або до інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 294 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 295. Закли­ки до вчи­не­н­ня дій, що загро­жу­ють гро­мад­сько­му поряд­ку

Публі­чні закли­ки до погро­мів, під­па­лів, зни­ще­н­ня май­на, захо­пле­н­ня буді­вель чи спо­руд, насиль­ни­цько­го висе­ле­н­ня гро­ма­дян, що загро­жу­ють гро­мад­сько­му поряд­ку, а також роз­по­всю­дже­н­ня, виго­тов­ле­н­ня чи збе­рі­га­н­ня з метою роз­по­всю­дже­н­ня мате­рі­а­лів тако­го змі­сту -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 295 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 296. Хулі­ган­ство

 1. Хулі­ган­ство, тоб­то гру­бе пору­ше­н­ня гро­мад­сько­го поряд­ку з моти­вів явної непо­ва­ги до суспіль­ства, що супро­во­джу­є­ться осо­бли­вою зухва­лі­стю чи виня­тко­вим цині­змом, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк до чоти­рьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони були вчи­не­ні осо­бою, рані­ше суди­мою за хулі­ган­ство, чи пов’язані з опо­ром пред­став­ни­ко­ві вла­ди або пред­став­ни­ко­ві гро­мад­сько­сті, який вико­нує обов’язки з охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку, чи іншим гро­ма­дя­нам, які при­пи­ня­ли хулі­ган­ські дії, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні із засто­су­ва­н­ням вогне­паль­ної або холо­дної зброї чи іншо­го пре­дме­та, спе­ці­аль­но при­сто­со­ва­но­го або зазда­ле­гідь заго­тов­ле­но­го для нане­се­н­ня тіле­сних ушко­джень, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

{Ста­т­тя 296 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3075-III від 07.03.2002, 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 297. Нару­га над моги­лою, іншим місцем похо­ва­н­ня або над тілом помер­ло­го

 1. Нару­га над моги­лою, іншим місцем похо­ва­н­ня, над тілом (остан­ка­ми, пра­хом) помер­ло­го або над урною з пра­хом помер­ло­го, а також неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня тілом (остан­ка­ми, пра­хом) помер­ло­го, урною з пра­хом помер­ло­го, пре­дме­та­ми, що зна­хо­дя­ться на (в) моги­лі, в іншо­му місці похо­ва­н­ня, на тілі (остан­ках, пра­хо­ві) помер­ло­го, -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Осквер­не­н­ня або руй­ну­ва­н­ня брат­ської моги­ли чи моги­ли Неві­до­мо­го сол­да­та, пам’ятника, спо­ру­дже­но­го в пам’ять тих, хто боров­ся про­ти наци­зму в роки Дру­гої сві­то­вої вій­ни — радян­ських вої­нів-визво­ли­те­лів, уча­сни­ків пар­ти­зан­сько­го руху, під­піль­ни­ків, жертв нацист­ських пере­слі­ду­вань, а також вої­нів-інтер­на­ціо­на­лі­стів та миро­твор­ців, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або з кори­сли­вих чи хулі­ган­ських моти­вів, або щодо пам’ятника, спо­ру­дже­но­го в пам’ять тих, хто боров­ся про­ти наци­зму в роки Дру­гої сві­то­вої вій­ни, жертв нацист­ських пере­слі­ду­вань, а також вої­нів-інтер­на­ціо­на­лі­стів та миро­твор­ців, або поєд­на­ні із засто­су­ва­н­ням насиль­ства чи погро­зою його засто­су­ва­н­ня, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від чоти­рьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі від чоти­рьох до семи років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років.

{Ста­т­тя 297 в реда­кції Зако­нів 1166-VI від 19.03.2009, 728-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; в реда­кції Зако­ну 734-VII від 28.01.2014}

Ста­т­тя 298. Неза­кон­не про­ве­де­н­ня пошу­ко­вих робіт на об’єкті архе­о­ло­гі­чної спад­щи­ни, зни­ще­н­ня, руй­ну­ва­н­ня або пошко­дже­н­ня об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни

 1. Неза­кон­не про­ве­де­н­ня архе­о­ло­гі­чних роз­ві­док, роз­ко­пок, інших зем­ля­них чи під­во­дних робіт на об’єкті архе­о­ло­гі­чної спад­щи­ни -

кара­ю­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Уми­сне неза­кон­не зни­ще­н­ня, руй­ну­ва­н­ня або пошко­дже­н­ня об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни чи їх частин -

кара­ю­ться штра­фом до ста п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо пам’яток націо­наль­но­го зна­че­н­ня, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні з метою пошу­ку рухо­мих пре­дме­тів, що похо­дять із об’єктів архе­о­ло­гі­чної спад­щи­ни, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 298 в реда­кції Зако­ну 1626-IV від 18.03.2004; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008; в реда­кції Зако­ну 2518-VI від 09.09.2010}

Ста­т­тя 298-1. Зни­ще­н­ня, пошко­дже­н­ня або при­хо­ву­ва­н­ня доку­мен­тів чи уні­каль­них доку­мен­тів Націо­наль­но­го архів­но­го фон­ду

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня, пошко­дже­н­ня або при­хо­ву­ва­н­ня доку­мен­тів Націо­наль­но­го архів­но­го фон­ду -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо уні­каль­них доку­мен­тів Націо­наль­но­го архів­но­го фон­ду, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 298-1 згі­дно із Зако­ном 534-V від 22.12.2006}

Ста­т­тя 299. Жор­сто­ке пово­дже­н­ня з тва­ри­на­ми

 1. Зну­ща­н­ня над тва­ри­на­ми, що від­но­ся­ться до хре­бе­тних, вчи­не­не із засто­су­ва­н­ням жор­сто­ких мето­дів або з хулі­ган­ських моти­вів, а також нацьку­ва­н­ня зазна­че­них тва­рин одна на одну, вчи­не­не з хулі­ган­ських чи кори­сли­вих моти­вів, -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні у при­су­тно­сті мало­лі­тньо­го, -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

Ста­т­тя 300. Вве­зе­н­ня, виго­тов­ле­н­ня або роз­по­всю­дже­н­ня тво­рів, що про­па­гу­ють культ насиль­ства і жор­сто­ко­сті, расо­ву, націо­наль­ну чи релі­гій­ну нетер­пи­мість та дис­кри­мі­на­цію

 1. Вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну тво­рів, що про­па­гу­ють культ насиль­ства і жор­сто­ко­сті, расо­ву, націо­наль­ну чи релі­гій­ну нетер­пи­мість та дис­кри­мі­на­цію, з метою збу­ту чи роз­по­всю­дже­н­ня або їх виго­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи інше пере­мі­ще­н­ня з тією самою метою або їх збут чи роз­по­всю­дже­н­ня, а також при­му­шу­ва­н­ня до уча­сті в їх ство­рен­ні -

кара­ю­ться штра­фом до ста п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії щодо кіно- та відео­про­ду­кції, що про­па­гу­ють культ насиль­ства і жор­сто­ко­сті, расо­ву, націо­наль­ну чи релі­гій­ну нетер­пи­мість та дис­кри­мі­на­цію, а також збут непов­но­лі­тнім чи роз­по­всю­дже­н­ня серед них тво­рів, що про­па­гу­ють культ насиль­ства і жор­сто­ко­сті, расо­ву, націо­наль­ну чи релі­гій­ну нетер­пи­мість та дис­кри­мі­на­цію, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні повтор­но чи за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, а також при­му­шу­ва­н­ня непов­но­лі­тніх до уча­сті у ство­рен­ні тво­рів, що про­па­гу­ють культ насиль­ства і жор­сто­ко­сті, расо­ву, націо­наль­ну чи релі­гій­ну нетер­пи­мість та дис­кри­мі­на­цію, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 300 в реда­кції Зако­ну 1707-VI від 05.11.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 301. Вве­зе­н­ня, виго­тов­ле­н­ня, збут і роз­по­всю­дже­н­ня пор­но­гра­фі­чних пре­дме­тів

 1. Вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну тво­рів, зобра­жень або інших пре­дме­тів пор­но­гра­фі­чно­го хара­кте­ру з метою збу­ту чи роз­по­всю­дже­н­ня або їх виго­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи інше пере­мі­ще­н­ня з тією самою метою, або їх збут чи роз­по­всю­дже­н­ня, а також при­му­шу­ва­н­ня до уча­сті в їх ство­рен­ні -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо кіно- та відео­про­ду­кції, комп’ютерних про­грам пор­но­гра­фі­чно­го хара­кте­ру, а також збут непов­но­лі­тнім чи роз­по­всю­дже­н­ня серед них тво­рів, зобра­жень або інших пре­дме­тів пор­но­гра­фі­чно­го хара­кте­ру, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або з отри­ма­н­ням дохо­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо тво­рів, зобра­жень або інших пре­дме­тів пор­но­гра­фі­чно­го хара­кте­ру, що містять дитя­чу пор­но­гра­фію, або при­му­шу­ва­н­ня непов­но­лі­тніх до уча­сті у ство­рен­ні тво­рів, зобра­жень або кіно- та відео­про­ду­кції, комп’ютерних про­грам пор­но­гра­фі­чно­го хара­кте­ру -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною четвер­тою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або з отри­ма­н­ням дохо­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Отри­ма­н­ня дохо­ду у вели­ко­му роз­мі­рі має місце, коли його сума у дві­сті і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 301 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1520-VI від 11.06.2009, 1819-VI від 20.01.2010, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 302. Ство­ре­н­ня або утри­ма­н­ня місць роз­пу­сти і зві­дни­цтво

 1. Ство­ре­н­ня або утри­ма­н­ня місць роз­пу­сти, а також зві­дни­цтво для роз­пу­сти -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні з метою нажи­ви або осо­бою, рані­ше суди­мою за цей зло­чин, або вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні із залу­че­н­ням непов­но­лі­тньо­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до семи років.

Ста­т­тя 303. Суте­нер­ство або втя­гне­н­ня осо­би в заня­т­тя про­сти­ту­ці­єю

 1. Втя­гне­н­ня осо­би в заня­т­тя про­сти­ту­ці­єю або при­му­шу­ва­н­ня її до зайня­т­тя про­сти­ту­ці­єю з вико­ри­ста­н­ням обма­ну, шан­та­жу чи ура­зли­во­го ста­ну цієї осо­би, або із засто­су­ва­н­ням чи погро­зою засто­су­ва­н­ня насиль­ства, або суте­нер­ство -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо кіль­кох осіб або повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або осо­бою, від якої потер­пі­лий був у мате­рі­аль­ній чи іншій зале­жно­сті, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до семи років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо непов­но­лі­тньо­го або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо мало­лі­тньо­го, або якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

При­мі­тка. 1. Під суте­нер­ством у цій стат­ті слід розу­мі­ти дії осо­би по забез­пе­чен­ню заня­т­тя про­сти­ту­ці­єю іншою осо­бою.

 1. Від­по­від­аль­ність за втя­гне­н­ня мало­лі­тньо­го чи непов­но­лі­тньо­го в заня­т­тя про­сти­ту­ці­єю чи при­му­шу­ва­н­ня їх до заня­т­тя про­сти­ту­ці­єю за цією стат­тею має наста­ва­ти неза­ле­жно від того, чи вчи­не­ні такі дії з вико­ри­ста­н­ням обма­ну, шан­та­жу, ура­зли­во­го ста­ну зазна­че­них осіб або із засто­су­ва­н­ням чи погро­зою засто­су­ва­н­ня насиль­ства, вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або осо­бою, від якої потер­пі­лий був у мате­рі­аль­ній чи іншій зале­жно­сті.

{Ста­т­тя 303 в реда­кції Зако­ну 3316-IV від 12.01.2006}

Ста­т­тя 304. Втя­гне­н­ня непов­но­лі­тніх у зло­чин­ну діяль­ність

 1. Втя­гне­н­ня непов­но­лі­тніх у зло­чин­ну діяль­ність, у пия­цтво, у заня­т­тя жебра­цтвом, азар­тни­ми ігра­ми -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо мало­лі­тньої осо­би або батьком, матір’ю, вітчи­мом, мачу­хою, опі­ку­ном чи піклу­валь­ни­ком, або осо­бою, на яку покла­де­но обов’язки щодо вихо­ва­н­ня потер­пі­ло­го чи піклу­ва­н­ня про ньо­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до деся­ти років.

{Ста­т­тя 304 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 616-VI від 01.10.2008}

Роз­діл XIII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Ста­т­тя 305. Кон­тра­бан­да нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів чи пре­кур­со­рів або фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів

 1. Кон­тра­бан­да нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів чи пре­кур­со­рів або фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів, тоб­то їх пере­мі­ще­н­ня через митний кор­дон Укра­ї­ни поза митним кон­тро­лем або з при­хо­ву­ва­н­ням від митно­го кон­тро­лю, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, а також якщо пре­дме­том цих дій були осо­бли­во небез­пе­чні нар­ко­ти­чні засо­би чи пси­хо­тро­пні речо­ви­ни або нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни, їх ана­ло­ги чи пре­кур­со­ри або фаль­си­фі­ко­ва­ні лікар­ські засо­би у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Кон­тра­бан­да нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів чи пре­кур­со­рів або фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів, вчи­не­на орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, а також якщо пре­дме­том кон­тра­бан­ди були нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни, їх ана­ло­ги чи пре­кур­со­ри або фаль­си­фі­ко­ва­ні лікар­ські засо­би в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. Поня­т­тя вели­кий та осо­бли­во вели­кий роз­мір нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів або пре­кур­со­рів, а також отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів, або фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів, що засто­со­ву­є­ться в цьо­му роз­ді­лі, визна­ча­є­ться цен­траль­ним орга­ном вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі охо­ро­ни здоров’я, спіль­но з цен­траль­ним орга­ном вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів і пре­кур­со­рів, про­ти­дії їх неза­кон­но­му обі­гу.

{Ста­т­тя 305 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 875-V від 05.04.2007; в реда­кції Зако­ну 3718-VI від 08.09.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 5065-VI від 05.07.2012, 5460-VI від 16.10.2012, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 306. Вико­ри­ста­н­ня коштів, здо­бу­тих від неза­кон­но­го обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів, пре­кур­со­рів, отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів

 1. Роз­мі­ще­н­ня коштів, здо­бу­тих від неза­кон­но­го обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів, пре­кур­со­рів, отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів, у бан­ках, на під­при­єм­ствах, в уста­но­вах, орга­ні­за­ці­ях та їх під­роз­ді­лах або вико­ри­ста­н­ня таких коштів для при­дба­н­ня об’єктів, май­на, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, чи обла­дна­н­ня для виро­бни­чих чи інших потреб, або вико­ри­ста­н­ня таких дохо­дів (коштів і май­на) з метою про­дов­же­н­ня неза­кон­но­го обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів, пре­кур­со­рів, отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. Під вели­ким роз­мі­ром слід розу­мі­ти кошти, сума яких ста­но­вить дві­сті та біль­ше нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 306 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 430-IV від 16.01.2003, 485-IV від 06.02.2003, 3826-VI від 06.10.2011, 4016-VI від 04.11.2011, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 307. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня чи збут нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів

 1. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи пере­си­ла­н­ня з метою збу­ту, а також неза­кон­ний збут нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 308–310, 312, 314, 315, 317 цьо­го Коде­ксу, або із залу­че­н­ням непов­но­лі­тньо­го, а також збут нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів у місцях, що при­зна­че­ні для про­ве­де­н­ня навчаль­них, спор­тив­них і куль­тур­них захо­дів, та в інших місцях масо­во­го пере­бу­ва­н­ня гро­ма­дян, або збут чи пере­да­ча цих речо­вин у місця позбав­ле­н­ня волі, або якщо пре­дме­том таких дій були нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни або їх ана­ло­ги у вели­ких роз­мі­рах чи осо­бли­во небез­пе­чні нар­ко­ти­чні засо­би або пси­хо­тро­пні речо­ви­ни, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від шести до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, а також якщо пре­дме­том таких дій були нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни або їх ана­ло­ги в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, або вчи­не­ні із залу­че­н­ням мало­лі­тньо­го або щодо мало­лі­тньо­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від дев’яти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Осо­ба, яка добро­віль­но зда­ла нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни або їх ана­ло­ги і вка­за­ла дже­ре­ло їх при­дба­н­ня або спри­я­ла роз­кри­т­тю зло­чи­нів, пов’язаних з їх неза­кон­ним обі­гом, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за неза­кон­не їх виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня (части­на пер­ша цієї стат­ті,части­на пер­ша стат­ті 309 цьо­го Коде­ксу).

{Ста­т­тя 307 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3826-VI від 06.10.2011}

Ста­т­тя 308. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів чи заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства або зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем

 1. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів чи заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або із засто­су­ва­н­ням насиль­ства, що не є небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 цьо­го Коде­ксу, або у вели­ких роз­мі­рах, а також заво­ло­ді­н­ня нар­ко­ти­чни­ми засо­ба­ми, пси­хо­тро­пни­ми речо­ви­на­ми або їх ана­ло­га­ми шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вої осо­би сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, роз­бій з метою викра­де­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, а також вима­га­н­ня цих засо­бів чи речо­вин, поєд­на­не з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Ста­т­тя 309. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи пере­си­ла­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів без мети збу­ту

 1. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи пере­си­ла­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів без мети збу­ту -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 307, 308, 310, 317 цьо­го Коде­ксу, або якщо пре­дме­том таких дій були нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни або їх ана­ло­ги у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні із залу­че­н­ням непов­но­лі­тньо­го, а також якщо пре­дме­том таких дій були нар­ко­ти­чні засо­би, пси­хо­тро­пні речо­ви­ни або їх ана­ло­ги в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Осо­ба, яка добро­віль­но звер­ну­ла­ся до ліку­валь­но­го закла­ду і роз­по­ча­ла ліку­ва­н­ня від нар­ко­ма­нії, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті.

{Ста­т­тя 309 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 310. Посів або виро­щу­ва­н­ня сно­твор­но­го маку чи коно­пель

 1. Неза­кон­ний посів або неза­кон­не виро­щу­ва­н­ня сно­твор­но­го маку в кіль­ко­сті від ста до п’ятисот рослин чи коно­пель у кіль­ко­сті від деся­ти до п’ятдесяти рослин -

кара­ю­ться штра­фом від ста до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Неза­кон­ний посів або неза­кон­не виро­щу­ва­н­ня сно­твор­но­го маку чи коно­пель осо­бою, яка була засу­дже­на за цією стат­тею чи яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­нихста­т­тя­ми 307, 309, 311, 317 цьо­го Коде­ксу, або вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб з метою збу­ту, а також неза­кон­ний посів або неза­кон­не виро­щу­ва­н­ня сно­твор­но­го маку в кіль­ко­сті п’ятисот і біль­ше рослин чи коно­пель у кіль­ко­сті п’ятдесят і біль­ше рослин -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

{Ста­т­тя 310 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1165-VI від 19.03.2009}

Ста­т­тя 311. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи пере­си­ла­н­ня пре­кур­со­рів

 1. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня чи пере­си­ла­н­ня пре­кур­со­рів з метою їх вико­ри­ста­н­ня для виро­бни­цтва або виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів чи пси­хо­тро­пних речо­вин -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або у вели­ких роз­мі­рах, або з метою збу­ту, а також неза­кон­ний збут пре­кур­со­рів -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Осо­ба, яка добро­віль­но зда­ла пре­кур­со­ри, що при­зна­ча­ли­ся для виро­бни­цтва або виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів чи пси­хо­тро­пних речо­вин, і вка­за­ла дже­ре­ло їх при­дба­н­ня або спри­я­ла роз­кри­т­тю зло­чи­нів, пов’язаних із неза­кон­ним обі­гом пре­кур­со­рів, нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за неза­кон­ні їх виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня (части­на пер­ша цієї стат­ті).

{Ста­т­тя 311 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 312. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня пре­кур­со­рів або заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства або зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем

 1. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня пре­кур­со­рів або заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства з метою подаль­шо­го збу­ту, а також їх збут для виро­бни­цтва або виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів -

кара­ю­ться штра­фом до сім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або із засто­су­ва­н­ням насиль­ства, що не є небез­пе­чним для жит­тя або здоров’я, чи з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, або у вели­ких роз­мі­рах, а також заво­ло­ді­н­ня пре­кур­со­ра­ми шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вої осо­би сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, роз­бій з метою викра­де­н­ня пре­кур­со­рів, а також їх вима­га­н­ня, поєд­на­не з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 312 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 313. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня обла­дна­н­ня, при­зна­че­но­го для виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, чи заво­ло­ді­н­ня ним шля­хом шахрай­ства або зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем та інші неза­кон­ні дії з таким обла­дна­н­ням

 1. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня обла­дна­н­ня, при­зна­че­но­го для виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, чи заво­ло­ді­н­ня ним шля­хом шахрай­ства, а також неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­да­ча чи про­даж іншим осо­бам тако­го обла­дна­н­ня -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 306, 312, 314, 315, 317, 318 цьо­го Коде­ксу, а також заво­ло­ді­н­ня обла­дна­н­ням, при­зна­че­ним для виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вою осо­бою сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до шести років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або з метою виго­тов­ле­н­ня осо­бли­во небез­пе­чних нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, роз­бій з метою викра­де­н­ня обла­дна­н­ня, при­зна­че­но­го для виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, а також його вима­га­н­ня, поєд­на­не з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 313 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 314. Неза­кон­не вве­де­н­ня в орга­нізм нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів

 1. Неза­кон­не вве­де­н­ня будь-яким спосо­бом нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів в орга­нізм іншої осо­би про­ти її волі -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, якщо вони при­зве­ли до нар­ко­ти­чної зале­жно­сті потер­пі­ло­го або вчи­не­ні повтор­но або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 306–312 та314–318 цьо­го Коде­ксу, або вчи­не­ні щодо двох чи біль­ше осіб, або якщо вони запо­ді­я­ли сере­дньої тяж­ко­сті чи тяж­ке тіле­сне ушко­дже­н­ня потер­пі­ло­му, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до деся­ти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо непов­но­лі­тньо­го або осо­би, яка пере­бу­ває в без­по­ра­дно­му ста­ні, чи вагі­тної жін­ки, або якщо вони були пов’язані з вве­де­н­ням в орга­нізм іншої осо­би осо­бли­во небез­пе­чних нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, а також якщо вна­слі­док таких дій наста­ла смерть потер­пі­ло­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 315. Схи­ля­н­ня до вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів

 1. Схи­ля­н­ня пев­ної осо­би до вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Та сама дія, вчи­не­на повтор­но або щодо двох чи біль­ше осіб, або щодо непов­но­лі­тньо­го, а також осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 307, 308, 310, 314,317 цьо­го Коде­ксу, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 316. Неза­кон­не публі­чне вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів

 1. Публі­чне або вчи­не­не гру­пою осіб неза­кон­не вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів у місцях, що при­зна­че­ні для про­ве­де­н­ня навчаль­них, спор­тив­них і куль­тур­них захо­дів, та в інших місцях масо­во­го пере­бу­ва­н­ня гро­ма­дян -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 307, 310, 314, 315, 317, 318 цьо­го Коде­ксу, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

Ста­т­тя 317. Орга­ні­за­ція або утри­ма­н­ня місць для неза­кон­но­го вжи­ва­н­ня, виро­бни­цтва чи виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів

 1. Орга­ні­за­ція або утри­ма­н­ня місць для неза­кон­но­го вжи­ва­н­ня, виро­бни­цтва чи виго­тов­ле­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або їх ана­ло­гів, а також нада­н­ня при­мі­ще­н­ня з цією метою -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або з кори­сли­вих моти­вів, або гру­пою осіб, або із залу­че­н­ням непов­но­лі­тньо­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 317 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 318. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, під­ро­бле­н­ня, вико­ри­ста­н­ня чи збут під­ро­бле­них доку­мен­тів на отри­ма­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин або пре­кур­со­рів

 1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, під­ро­бле­н­ня, вико­ри­ста­н­ня або збут під­ро­бле­них чи неза­кон­но одер­жа­них доку­мен­тів, які дають пра­во на отри­ма­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів чи пси­хо­тро­пних речо­вин або пре­кур­со­рів, при­зна­че­них для виро­бле­н­ня або виго­тов­ле­н­ня цих засо­бів чи речо­вин, -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 306–317 цьо­го Коде­ксу, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

Ста­т­тя 319. Неза­кон­на вида­ча реце­пта на пра­во при­дба­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів або пси­хо­тро­пних речо­вин

 1. Неза­кон­на вида­ча реце­пта на пра­во при­дба­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів або пси­хо­тро­пних речо­вин з кори­сли­вих моти­вів чи в інших осо­би­стих інте­ре­сах -

кара­є­ться штра­фом до сім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста шіст­де­ся­ти до дво­хсот соро­ка годин, або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Та сама дія, вчи­не­на повтор­но, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 319 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 3826-VI від 06.10.2011}

Ста­т­тя 320. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них пра­вил обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів або пре­кур­со­рів

 1. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них пра­вил посі­ву або виро­щу­ва­н­ня сно­твор­но­го маку чи коно­пель, а також пору­ше­н­ня пра­вил виро­бни­цтва, виго­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, облі­ку, від­пу­ску, роз­по­ді­лу, тор­гів­лі, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня чи вико­ри­ста­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів або пре­кур­со­рів, при­зна­че­них для виро­бни­цтва чи виго­тов­ле­н­ня цих засо­бів чи речо­вин, -

кара­ю­ться штра­фом до сім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но, або якщо вони спри­чи­ни­ли неста­чу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів чи пре­кур­со­рів у вели­ких роз­мі­рах, або при­зве­ли до викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин, їх ана­ло­гів чи пре­кур­со­рів або заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства чи зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вою осо­бою сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, -

кара­ю­ться штра­фом від сім­де­ся­ти до ста двад­ця­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 320 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3826-VI від 06.10.2011}

Ста­т­тя 321. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня, збе­рі­га­н­ня з метою збу­ту або збут отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів

 1. Неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня, збе­рі­га­н­ня з метою збу­ту, збут отруй­них або силь­но­ді­ю­чих речо­вин, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів, а також здій­сне­н­ня таких дій щодо обла­дна­н­ня, при­зна­че­но­го для виро­бни­цтва чи виго­тов­ле­н­ня отруй­них або силь­но­ді­ю­чих речо­вин, або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів, вчи­не­ні без спе­ці­аль­но­го на те дозво­лу, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них пра­вил виро­бни­цтва, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, від­пу­ску, облі­ку, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но, за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо пре­дме­том таких дій були отруй­ні чи силь­но­ді­ю­чі речо­ви­ни, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­ні чи силь­но­ді­ю­чі лікар­ські засо­би у вели­ких роз­мі­рах -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або якщо пре­дме­том таких дій були отруй­ні чи силь­но­ді­ю­чі речо­ви­ни, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­ні чи силь­но­ді­ю­чі лікар­ські засо­би в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

 1. Осо­ба, яка добро­віль­но зда­ла отруй­ні чи силь­но­ді­ю­чі речо­ви­ни, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­ні чи силь­но­ді­ю­чі лікар­ські засо­би та вка­за­ла дже­ре­ло їх при­дба­н­ня або спри­я­ла роз­кри­т­тю зло­чи­нів, пов’язаних з їх неза­кон­ним обі­гом, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за неза­кон­не виро­бни­цтво, виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня, збе­рі­га­н­ня отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів, а також за вчи­не­н­ня таких дій без спе­ці­аль­но­го на те дозво­лу (части­на пер­ша цієї стат­ті) щодо обла­дна­н­ня, при­зна­че­но­го для виро­бни­цтва чи виго­тов­ле­н­ня отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих речо­вин, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, або отруй­них чи силь­но­ді­ю­чих лікар­ських засо­бів.

{Ста­т­тя 321 в реда­кції Зако­ну 875-V від 05.04.2007; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3826-VI від 06.10.2011}

Ста­т­тя 321-1. Фаль­си­фі­ка­ція лікар­ських засо­бів або обіг фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів

 1. Виго­тов­ле­н­ня, при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня, збе­рі­га­н­ня з метою збу­ту або збут заві­до­мо фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або у вели­ких роз­мі­рах, або якщо вони спри­чи­ни­ли три­ва­лий роз­лад здоров’я осо­би, а так само виро­бни­цтво фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли смерть осо­би або інші тяж­кі наслід­ки, або вчи­не­ні в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до деся­ти років або дові­чним позбав­ле­н­ням волі, з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Осо­ба, яка добро­віль­но зда­ла фаль­си­фі­ко­ва­ні лікар­ські засо­би та вка­за­ла дже­ре­ло їх при­дба­н­ня або спри­я­ла роз­кри­т­тю зло­чи­нів, пов’язаних з їх обі­гом, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня чи збе­рі­га­н­ня з метою збу­ту, збут заві­до­мо фаль­си­фі­ко­ва­них лікар­ських засо­бів, їх вве­зе­н­ня на тери­то­рію Укра­ї­ни, виве­зе­н­ня з тери­то­рії Укра­ї­ни, тран­зит через її тери­то­рію (части­на пер­ша цієї стат­ті, якщо такі дії не ство­ри­ли загро­зи для жит­тя чи здоров’я людей).

{Кодекс допов­не­но стат­тею 321-1 згі­дно із Зако­ном 3718-VI від 08.09.2011; в реда­кції Зако­ну 5065-VI від 05.07.2012; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 321-2. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го поряд­ку доклі­ні­чно­го вивче­н­ня, клі­ні­чних випро­бу­вань і дер­жав­ної реє­стра­ції лікар­ських засо­бів

 1. Уми­сне пору­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го поряд­ку доклі­ні­чно­го вивче­н­ня, клі­ні­чних випро­бу­вань лікар­ських засо­бів, фаль­си­фі­ка­ція їх резуль­та­тів, а також пору­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го поряд­ку дер­жав­ної реє­стра­ції лікар­ських засо­бів -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли смерть потер­пі­ло­го або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 321-2 згі­дно із Зако­ном 5065-VI від 05.07.2012}

Ста­т­тя 322. Неза­кон­на орга­ні­за­ція або утри­ма­н­ня місць для вжи­ва­н­ня одур­ма­ню­ю­чих засо­бів

Неза­кон­на орга­ні­за­ція або утри­ма­н­ня місць для вжи­ва­н­ня з метою одур­ма­ню­ва­н­ня лікар­ських та інших засо­бів, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, а також нада­н­ня при­мі­щень з такою метою -

кара­ю­ться штра­фом від сім­де­ся­ти до ста двад­ця­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 322 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 3826-VI від 06.10.2011}

Ста­т­тя 323. Спо­ну­ка­н­ня непов­но­лі­тніх до засто­су­ва­н­ня допін­гу

 1. Спо­ну­ка­н­ня непов­но­лі­тніх до засто­су­ва­н­ня допін­гу -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Та сама дія, вчи­не­на батьком, матір’ю, вітчи­мом, мачу­хою, опі­ку­ном чи піклу­валь­ни­ком або осо­бою, на яку покла­де­но обов’язки щодо вихо­ва­н­ня потер­пі­ло­го чи піклу­ва­н­ня про ньо­го, його тре­не­ром, або повтор­но, або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­нихста­т­тя­ми 314, 315, 317, 324 цьо­го Коде­ксу, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до двох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо двох чи біль­ше осіб, або якщо вони запо­ді­я­ли шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, якщо вони запо­ді­я­ли істо­тну шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

При­мі­тка. Допінг — це засо­би і мето­ди, які вхо­дять до пере­лі­ку забо­ро­не­них Анти­до­пін­го­вим коде­ксом Олім­пій­сько­го руху.

{Ста­т­тя 323 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 616-VI від 01.10.2008}

Ста­т­тя 324. Схи­ля­н­ня непов­но­лі­тніх до вжи­ва­н­ня одур­ма­ню­ю­чих засо­бів

Схи­ля­н­ня непов­но­лі­тніх до вжи­ва­н­ня одур­ма­ню­ю­чих засо­бів, що не є нар­ко­ти­чни­ми або пси­хо­тро­пни­ми чи їх ана­ло­га­ми, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 325. Пору­ше­н­ня сані­тар­них пра­вил і норм щодо запо­бі­га­н­ня інфе­кцій­ним захво­рю­ва­н­ням та масо­вим отру­є­н­ням

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил та норм, вста­нов­ле­них з метою запо­бі­га­н­ня епі­де­мі­чним та іншим інфе­кцій­ним захво­рю­ва­н­ням, а також масо­вим неін­фе­кцій­ним захво­рю­ва­н­ням (отру­є­н­ням) і бороть­би з ними, якщо такі дії спри­чи­ни­ли або заві­до­мо могли спри­чи­ни­ти поши­ре­н­ня цих захво­рю­вань, -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

{Ста­т­тя 325 в реда­кції Зако­ну 1125-VI від 17.03.2009}

Ста­т­тя 326. Пору­ше­н­ня пра­вил пово­дже­н­ня з мікро­біо­ло­гі­чни­ми або інши­ми біо­ло­гі­чни­ми аген­та­ми чи токси­на­ми

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил збе­рі­га­н­ня, вико­ри­ста­н­ня, облі­ку, пере­ве­зе­н­ня мікро­біо­ло­гі­чних або інших біо­ло­гі­чних аген­тів чи токси­нів, інших пра­вил пово­дже­н­ня з ними, якщо воно ство­ри­ло загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 327. Заго­тів­ля, пере­ро­бле­н­ня або збут радіо­актив­но забру­дне­них про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня чи іншої про­ду­кції

 1. Заго­тів­ля, пере­ро­бле­н­ня з метою збу­ту або збут про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня чи іншої про­ду­кції, радіо­актив­но забру­дне­них понад допу­сти­мі рів­ні, якщо вони ство­ри­ли загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ли шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­ю­ться штра­фом до сім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Заго­тів­ля, пере­ро­бле­н­ня з метою збу­ту або збут про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня чи іншої про­ду­кції, радіо­актив­но забру­дне­них понад допу­сти­мі рів­ні, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 3 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю