25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл XIV
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Ста­т­тя 328. Роз­го­ло­ше­н­ня дер­жав­ної таєм­ни­ці

 1. Роз­го­ло­ше­н­ня відо­мо­стей, що ста­нов­лять дер­жав­ну таєм­ни­цю, осо­бою, якій ці відо­мо­сті були дові­ре­ні або ста­ли відо­мі у зв’язку з вико­на­н­ням слу­жбо­вих обов’язків, за від­су­тно­сті ознак дер­жав­ної зра­ди або шпи­гун­ства -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

Ста­т­тя 329. Втра­та доку­мен­тів, що містять дер­жав­ну таєм­ни­цю

 1. Втра­та доку­мен­тів або інших мате­рі­аль­них носі­їв секре­тної інфор­ма­ції, що містять дер­жав­ну таєм­ни­цю, а також пре­дме­тів, відо­мо­сті про які ста­нов­лять дер­жав­ну таєм­ни­цю, осо­бою, якій вони були дові­ре­ні, якщо втра­та ста­ла резуль­та­том пору­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го зако­ном поряд­ку пово­дже­н­ня із зазна­че­ни­ми доку­мен­та­ми та інши­ми мате­рі­аль­ни­ми носі­я­ми секре­тної інфор­ма­ції або пре­дме­та­ми, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

Ста­т­тя 330. Пере­да­ча або зби­ра­н­ня відо­мо­стей, що ста­нов­лять слу­жбо­ву інфор­ма­цію, зібра­ну у про­це­сі опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вої, кон­тр­ро­зві­ду­валь­ної діяль­но­сті, у сфе­рі обо­ро­ни кра­ї­ни

 1. Пере­да­ча або зби­ра­н­ня з метою пере­да­чі іно­зем­ним під­при­єм­ствам, уста­но­вам, орга­ні­за­ці­ям або їх пред­став­ни­кам відо­мо­стей, що ста­нов­лять слу­жбо­ву інфор­ма­цію, зібра­ну у про­це­сі опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вої, кон­тр­ро­зві­ду­валь­ної діяль­но­сті, у сфе­рі обо­ро­ни кра­ї­ни, осо­бою, якій ці відо­мо­сті були дові­ре­ні або ста­ли відо­мі у зв’язку з вико­на­н­ням слу­жбо­вих обов’язків, за від­су­тно­сті ознак дер­жав­ної зра­ди або шпи­гун­ства, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні з кори­сли­вих моти­вів, або такі, що спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки для інте­ре­сів дер­жа­ви, або вчи­не­ні повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 330 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2939-VI від 13.01.2011, 1170-VII від 27.03.2014}

{Ста­т­тю 331 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1723-IV від 18.05.2004}

Ста­т­тя 332. Неза­кон­не пере­прав­ле­н­ня осіб через дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни

 1. Неза­кон­не пере­прав­ле­н­ня осіб через дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни, орга­ні­за­ція неза­кон­но­го пере­прав­ле­н­ня осіб через дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни, керів­ни­цтво таки­ми дія­ми або спри­я­н­ня їх вчи­нен­ню пора­да­ми, вка­зів­ка­ми, нада­н­ням засо­бів або усу­не­н­ням пере­шкод -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні спосо­бом, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я осо­би, яку неза­кон­но пере­прав­ля­ли через дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни, чи вчи­не­ні щодо кіль­кох осіб, або повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або вчи­не­ні з кори­сли­вих моти­вів, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до дев’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 332 в реда­кції Зако­ну 3186-VI від 05.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 332-1. Пору­ше­н­ня поряд­ку в’їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну тери­то­рію Укра­ї­ни та виїзду з неї

 1. Пору­ше­н­ня поряд­ку в’їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну тери­то­рію Укра­ї­ни та виїзду з неї з метою запо­ді­я­н­ня шко­ди інте­ре­сам дер­жа­ви -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 332-1 згі­дно із Зако­ном 1207-VII від 15.04.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 333. Пору­ше­н­ня поряд­ку здій­сне­н­ня між­на­ро­дних пере­дач това­рів, що під­ля­га­ють дер­жав­но­му екс­порт­но­му кон­тро­лю

 1. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го поряд­ку здій­сне­н­ня між­на­ро­дних пере­дач това­рів, що під­ля­га­ють дер­жав­но­му екс­порт­но­му кон­тро­лю, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не повтор­но або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 333 в реда­кції Зако­ну 668-IV від 03.04.2003}

Ста­т­тя 334. Пору­ше­н­ня пра­вил між­на­ро­дних польо­тів

Вліт в Укра­ї­ну або виліт з Укра­ї­ни без від­по­від­но­го дозво­лу, а також недо­дер­жа­н­ня зазна­че­них у дозво­лі мар­шру­тів, місць посад­ки, пові­тря­них трас, кори­до­рів або еше­ло­нів -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 334 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 335. Ухи­ле­н­ня від при­зо­ву на стро­ко­ву вій­сько­ву слу­жбу, вій­сько­ву слу­жбу за при­зо­вом осіб офі­цер­сько­го скла­ду

Ухи­ле­н­ня від при­зо­ву на стро­ко­ву вій­сько­ву слу­жбу, вій­сько­ву слу­жбу за при­зо­вом осіб офі­цер­сько­го скла­ду -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 335 в реда­кції Зако­ну 116-VIII від 15.01.2015}

Ста­т­тя 336. Ухи­ле­н­ня від при­зо­ву за мобі­лі­за­ці­єю

Ухи­ле­н­ня від при­зо­ву за мобі­лі­за­ці­єю -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

Ста­т­тя 336-1. Ухи­ле­н­ня від про­хо­дже­н­ня слу­жби цивіль­но­го захи­сту в осо­бли­вий пері­од чи у разі про­ве­де­н­ня цільо­вої мобі­лі­за­ції

Ухи­ле­н­ня від про­хо­дже­н­ня слу­жби цивіль­но­го захи­сту в осо­бли­вий пері­од (крім від­бу­дов­но­го пері­о­ду) чи у разі про­ве­де­н­ня цільо­вої мобі­лі­за­ції -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 336-1 згі­дно із Зако­ном 186-VIII від 12.02.2015}

Ста­т­тя 337. Ухи­ле­н­ня від вій­сько­во­го облі­ку або спе­ці­аль­них збо­рів

 1. Ухи­ле­н­ня військовозобов’язаного від вій­сько­во­го облі­ку після попе­ре­дже­н­ня, зро­бле­но­го від­по­від­ним вій­сько­вим комі­са­рі­а­том, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Ухи­ле­н­ня військовозобов’язаного від навчаль­них (чи пере­вір­них) або спе­ці­аль­них збо­рів -

кара­є­ться штра­фом до сім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

Роз­діл XV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

{Назва роз­ді­лу XV із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 421-VIII від 14.05.2015}

Ста­т­тя 338. Нару­га над дер­жав­ни­ми сим­во­ла­ми

 1. Публі­чна нару­га над Дер­жав­ним Пра­по­ром Укра­ї­ни, Дер­жав­ним Гер­бом Укра­ї­ни або Дер­жав­ним Гім­ном Укра­ї­ни -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Публі­чна нару­га над офі­цій­но вста­нов­ле­ним або під­ня­тим пра­по­ром чи гер­бом іно­зем­ної дер­жа­ви -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

{Ста­т­тя 338 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1441-VI від 04.06.2009}

Ста­т­тя 339. Неза­кон­не під­ня­т­тя Дер­жав­но­го Пра­по­ра Укра­ї­ни на річко­во­му або мор­сько­му судні

Під­ня­т­тя Дер­жав­но­го Пра­по­ра Укра­ї­ни на річко­во­му або мор­сько­му судні без пра­ва на цей Пра­пор -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

Ста­т­тя 340. Неза­кон­не пере­шко­джа­н­ня орга­ні­за­ції або про­ве­ден­ню збо­рів, мітин­гів, похо­дів і демон­стра­цій

Неза­кон­не пере­шко­джа­н­ня орга­ні­за­ції або про­ве­ден­ню збо­рів, мітин­гів, вули­чних похо­дів і демон­стра­цій, якщо це дія­н­ня було вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою або із засто­су­ва­н­ням фізи­чно­го насиль­ства, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 341. Захо­пле­н­ня дер­жав­них або гро­мад­ських буді­вель чи спо­руд

Захо­пле­н­ня буді­вель чи спо­руд, що забез­пе­чу­ють діяль­ність орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, об’єднань гро­ма­дян, з метою неза­кон­но­го кори­сту­ва­н­ня ними або пере­шко­джа­н­ня нор­маль­ній робо­ті під­при­ємств, уста­нов, орга­ні­за­цій -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Части­ну дру­гу стат­ті 341 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 767-VII від 23.02.2014}

{Ста­т­тя 341 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 642-VII від 10.10.2013, із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 342. Опір пред­став­ни­ко­ві вла­ди, пра­ців­ни­ко­ві пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, дер­жав­но­му вико­нав­цю, чле­ну гро­мад­сько­го фор­му­ва­н­ня з охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку і дер­жав­но­го кор­до­ну або вій­сько­во­слу­жбов­це­ві, упов­но­ва­же­ній осо­бі Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб

 1. Опір пред­став­ни­ко­ві вла­ди, крім дер­жав­но­го вико­нав­ця, під час вико­на­н­ня ним слу­жбо­вих обов’язків -

кара­є­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Опір пра­ців­ни­ко­ві пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, дер­жав­но­му вико­нав­цю під час вико­на­н­ня ним слу­жбо­вих обов’язків, чле­ну гро­мад­сько­го фор­му­ва­н­ня з охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку і дер­жав­но­го кор­до­ну або вій­сько­во­слу­жбов­це­ві під час вико­на­н­ня цими осо­ба­ми покла­де­них на них обов’язків щодо охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку або упов­но­ва­же­ній осо­бі Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, поєд­на­ні з при­му­ше­н­ням цих осіб шля­хом насиль­ства або погро­зи засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства до вико­на­н­ня явно неза­кон­них дій, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

{Ста­т­тя 342 в реда­кції Зако­ну 2677-VI від 04.11.2010; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4452-VI від 23.02.2012, 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 343. Втру­ча­н­ня в діяль­ність пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, пра­ців­ни­ка дер­жав­ної вико­нав­чої слу­жби

 1. Вплив у будь-якій фор­мі на пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну чи пра­ців­ни­ка дер­жав­ної вико­нав­чої слу­жби з метою пере­шко­ди­ти вико­нан­ню ним слу­жбо­вих обов’язків або доби­ти­ся прийня­т­тя неза­кон­но­го ріше­н­ня -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до одно­го року, або аре­штом на строк до трьох міся­ців.

 1. Ті самі дії, якщо вони пере­шко­ди­ли запо­бі­ган­ню зло­чи­ну чи затри­ман­ню осо­би, яка його вчи­ни­ла, або вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років.

{Ста­т­тя 343 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2677-VI від 04.11.2010, 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 344. Втру­ча­н­ня у діяль­ність дер­жав­но­го дія­ча

 1. Неза­кон­ний вплив у будь-якій фор­мі на Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Голо­ву Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, наро­дно­го депу­та­та Укра­ї­ни, Прем’єр-міністра Укра­ї­ни, чле­на Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни, Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни з прав люди­ни або його пред­став­ни­ка, Дире­кто­ра Націо­наль­но­го анти­ко­ру­пцій­но­го бюро Укра­ї­ни, Голо­ву Рахун­ко­вої пала­ти або іншо­го чле­на Рахун­ко­вої пала­ти, Голо­ву або чле­на Цен­траль­ної вибор­чої комі­сії, Голо­ву Націо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, чле­на Націо­наль­ної ради Укра­ї­ни з питань теле­ба­че­н­ня і радіо­мов­ле­н­ня, Голо­ву Анти­мо­но­поль­но­го комі­те­ту Укра­ї­ни, Голо­ву Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни, Голо­ву Дер­жав­но­го комі­те­ту теле­ба­че­н­ня і радіо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни з метою пере­шко­ди­ти вико­нан­ню ними слу­жбо­вих обов’язків або доби­ти­ся прийня­т­тя неза­кон­них рішень -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 344 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1698-VII від 14.10.2014, 576-VIII від 02.07.2015}

Ста­т­тя 345. Погро­за або насиль­ство щодо пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну

 1. Погро­за вбив­ством, насиль­ством або зни­ще­н­ням чи пошко­дже­н­ням май­на щодо пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, а також щодо його близь­ких роди­чів у зв’язку з вико­на­н­ням цим пра­ців­ни­ком слу­жбо­вих обов’язків -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня пра­ців­ни­ко­ві пра­во­охо­рон­но­го орга­ну чи його близь­ким роди­чам побо­їв, лег­ких або сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сних ушко­джень у зв’язку з вико­на­н­ням цим пра­ців­ни­ком слу­жбо­вих обов’язків -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня пра­ців­ни­ко­ві пра­во­охо­рон­но­го орга­ну або його близь­ким роди­чам тяж­ко­го тіле­сно­го ушко­дже­н­ня у зв’язку з вико­на­н­ням цим пра­ців­ни­ком слу­жбо­вих обов’язків -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до чотир­над­ця­ти років.

{Ста­т­тя 345 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 345-1. Погро­за або насиль­ство щодо жур­на­лі­ста

 1. Погро­за вбив­ством, насиль­ством або зни­ще­н­ням чи пошко­дже­н­ням май­на щодо жур­на­лі­ста, його близь­ких роди­чів чи чле­нів сім’ї у зв’язку із здій­сне­н­ням цим жур­на­лі­стом закон­ної про­фе­сій­ної діяль­но­сті -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня жур­на­лі­сту, його близь­ким роди­чам чи чле­нам сім’ї побо­їв, лег­ких або сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сних ушко­джень у зв’язку із здій­сне­н­ням цим жур­на­лі­стом закон­ної про­фе­сій­ної діяль­но­сті -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня жур­на­лі­сту, його близь­ким роди­чам чи чле­нам сім’ї тяж­ко­го тіле­сно­го ушко­дже­н­ня у зв’язку із здій­сне­н­ням цим жур­на­лі­стом закон­ної про­фе­сій­ної діяль­но­сті -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до чотир­над­ця­ти років.

При­мі­тка. Під про­фе­сій­ною діяль­ні­стю жур­на­лі­ста у цій стат­ті та ста­т­тях 171, 347-1, 348-1цьо­го Коде­ксу слід розу­мі­ти систе­ма­ти­чну діяль­ність осо­би, пов’язану із зби­ра­н­ням, одер­жа­н­ням, ство­ре­н­ням, поши­ре­н­ням, збе­рі­га­н­ням або іншим вико­ри­ста­н­ням інфор­ма­ції з метою її поши­ре­н­ня на неви­зна­че­не коло осіб через дру­ко­ва­ні засо­би масо­вої інфор­ма­ції, теле­ра­діо­ор­га­ні­за­ції, інфор­ма­цій­ні агент­ства, мере­жу Інтер­нет. Ста­тус жур­на­лі­ста або його нале­жність до засо­бу масо­вої інфор­ма­ції під­твер­джу­є­ться реда­кцій­ним або слу­жбо­вим посвід­че­н­ням чи іншим доку­мен­том, вида­ним засо­бом масо­вої інфор­ма­ції, його реда­кці­єю або про­фе­сій­ною чи твор­чою спіл­кою жур­на­лі­стів.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 345-1 згі­дно із Зако­ном 421-VIII від 14.05.2015}

Ста­т­тя 346. Погро­за або насиль­ство щодо дер­жав­но­го чи гро­мад­сько­го дія­ча

 1. Погро­за вбив­ством, запо­ді­я­н­ням шко­ди здоров’ю, зни­ще­н­ням або пошко­дже­н­ням май­на, а також викра­де­н­ням або позбав­ле­н­ням волі щодо Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Голо­ви Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, наро­дно­го депу­та­та Укра­ї­ни, Прем’єр-міністра Укра­ї­ни, чле­на Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни, Голо­ви чи суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го Суду Укра­ї­ни або Вер­хов­но­го Суду Укра­ї­ни чи вищих спе­ці­а­лі­зо­ва­них судів Укра­ї­ни, Гене­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни, Дире­кто­ра Націо­наль­но­го анти­ко­ру­пцій­но­го бюро Укра­ї­ни, Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни з прав люди­ни, Голо­ви або іншо­го чле­на Рахун­ко­вої пала­ти, Голо­ви Націо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, керів­ни­ка полі­ти­чної пар­тії Укра­ї­ни, а також щодо їх близь­ких роди­чів, вчи­не­на у зв’язку з їх дер­жав­ною чи гро­мад­ською діяль­ні­стю, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня осо­бам, зазна­че­ним в части­ні пер­шій цієї стат­ті, сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сних ушко­джень чи лег­ких тіле­сних ушко­джень, нане­се­н­ня побо­їв чи вчи­не­н­ня інших насиль­ни­цьких дій у зв’язку з їх дер­жав­ною або гро­мад­ською діяль­ні­стю -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до семи років.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня осо­бам, зазна­че­ним в части­ні пер­шій цієї стат­ті, тяж­ких тіле­сних ушко­джень у зв’язку з їх дер­жав­ною або гро­мад­ською діяль­ні­стю -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років.

{Ста­т­тя 346 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1698-VII від 14.10.2014, 576-VIII від 02.07.2015}

Ста­т­тя 347. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на, що нале­жить пра­ців­ни­ко­ві пра­во­охо­рон­но­го орга­ну чи його близь­ким роди­чам, у зв’язку з вико­на­н­ням цим пра­ців­ни­ком слу­жбо­вих обов’язків -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 347 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 347-1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на жур­на­лі­ста

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на, що нале­жить жур­на­лі­сту, його близь­ким роди­чам чи чле­нам сім’ї, у зв’язку із здій­сне­н­ням цим жур­на­лі­стом закон­ної про­фе­сій­ної діяль­но­сті -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 347-1 згі­дно із Зако­ном 421-VIII від 14.05.2015}

Ста­т­тя 348. Пося­га­н­ня на жит­тя пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, чле­на гро­мад­сько­го фор­му­ва­н­ня з охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку і дер­жав­но­го кор­до­ну або вій­сько­во­слу­жбов­ця

Вбив­ство або замах на вбив­ство пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну чи його близь­ких роди­чів у зв’язку з вико­на­н­ням цим пра­ців­ни­ком слу­жбо­вих обов’язків, а також чле­на гро­мад­сько­го фор­му­ва­н­ня з охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку і дер­жав­но­го кор­до­ну або вій­сько­во­слу­жбов­ця у зв’язку з їх діяль­ні­стю щодо охо­ро­ни гро­мад­сько­го поряд­ку -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або дові­чним позбав­ле­н­ням волі.

{Ста­т­тя 348 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 348-1. Пося­га­н­ня на жит­тя жур­на­лі­ста

Вбив­ство або замах на вбив­ство жур­на­лі­ста, його близь­ких роди­чів чи чле­нів сім’ї у зв’язку із здій­сне­н­ням цим жур­на­лі­стом закон­ної про­фе­сій­ної діяль­но­сті -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або дові­чним позбав­ле­н­ням волі.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 348-1 згі­дно із Зако­ном 421-VIII від 14.05.2015}

Ста­т­тя 349. Захо­пле­н­ня пред­став­ни­ка вла­ди або пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну як зару­чни­ка

Захо­пле­н­ня або три­ма­н­ня як зару­чни­ка пред­став­ни­ка вла­ди, пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну чи їх близь­ких роди­чів з метою спо­ну­ка­н­ня дер­жав­ної чи іншої уста­но­ви, під­при­єм­ства, орга­ні­за­ції або слу­жбо­вої осо­би вчи­ни­ти або утри­ма­ти­ся від вчи­не­н­ня будь-якої дії як умо­ви звіль­не­н­ня зару­чни­ка -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 349 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 349-1. Захо­пле­н­ня жур­на­лі­ста як зару­чни­ка

Захо­пле­н­ня або три­ма­н­ня як зару­чни­ка жур­на­лі­ста, його близь­ких роди­чів чи чле­нів сім’ї з метою спо­ну­ка­н­ня цьо­го жур­на­лі­ста вчи­ни­ти або утри­ма­ти­ся від вчи­не­н­ня будь-якої дії як умо­ви звіль­не­н­ня зару­чни­ка -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 349-1 згі­дно із Зако­ном 421-VIII від 14.05.2015}

Ста­т­тя 350. Погро­за або насиль­ство щодо слу­жбо­вої осо­би чи гро­ма­дя­ни­на, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок

 1. Погро­за вбив­ством, запо­ді­я­н­ням тяж­ких тіле­сних ушко­джень або зни­ще­н­ням чи пошко­дже­н­ням май­на загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом щодо слу­жбо­вої осо­би чи її близь­ких або щодо гро­ма­дя­ни­на, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок, засто­со­ва­на з метою при­пи­не­н­ня діяль­но­сті слу­жбо­вої осо­би чи гро­ма­дя­ни­на, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок, або змі­ни її хара­кте­ру в інте­ре­сах того, хто погро­жує, -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Уми­сне нане­се­н­ня побо­їв або запо­ді­я­н­ня лег­ко­го чи сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сно­го ушко­дже­н­ня слу­жбо­вій осо­бі або гро­ма­дя­ни­но­ві, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок, у зв’язку з їхньою слу­жбо­вою чи гро­мад­ською діяль­ні­стю, а також вчи­не­н­ня таких дій щодо їх близь­ких -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня тяж­ко­го тіле­сно­го ушко­дже­н­ня слу­жбо­вій осо­бі або гро­ма­дя­ни­но­ві, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок, у зв’язку з їхньою слу­жбо­вою чи гро­мад­ською діяль­ні­стю, а також вчи­не­н­ня такої дії щодо їх близь­ких -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 351. Пере­шко­джа­н­ня діяль­но­сті наро­дно­го депу­та­та Укра­ї­ни та депу­та­та місце­вої ради

 1. Неви­ко­на­н­ня слу­жбо­вою осо­бою закон­них вимог наро­дно­го депу­та­та Укра­ї­ни, депу­та­та місце­вої ради, ство­ре­н­ня шту­чних пере­шкод у їх робо­ті, нада­н­ня їм заві­до­мо неправ­ди­вої інфор­ма­ції -

кара­ю­ться штра­фом від ста до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Неви­ко­на­н­ня слу­жбо­вою осо­бою закон­них вимог комі­те­тів Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни чи тим­ча­со­вих слід­чих комі­сій Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, ство­ре­н­ня шту­чних пере­шкод у їх робо­ті, нада­н­ня недо­сто­вір­ної інфор­ма­ції -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 351-1. Пере­шко­джа­н­ня діяль­но­сті Рахун­ко­вої пала­ти, чле­на Рахун­ко­вої пала­ти

 1. Неви­ко­на­н­ня слу­жбо­вою осо­бою закон­них вимог Рахун­ко­вої пала­ти, чле­на Рахун­ко­вої пала­ти, ство­ре­н­ня шту­чних пере­шкод у їх робо­ті, нада­н­ня їм заві­до­мо неправ­ди­вої інфор­ма­ції -

кара­ю­ться штра­фом від ста до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 351-1 згі­дно із Зако­ном 576-VIII від 02.07.2015}

Ста­т­тя 352. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на слу­жбо­вої осо­би чи гро­ма­дя­ни­на, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на, що нале­жить слу­жбо­вій осо­бі чи гро­ма­дя­ни­но­ві, який вико­нує гро­мад­ський обов’язок, у зв’язку з їхньою слу­жбо­вою чи гро­мад­ською діяль­ні­стю, а також вчи­не­н­ня таких дій щодо їх близь­ких роди­чів -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк до чоти­рьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 353. Само­віль­не при­сво­є­н­ня вла­дних пов­но­ва­жень або зва­н­ня слу­жбо­вої осо­би

 1. Само­віль­не при­сво­є­н­ня вла­дних пов­но­ва­жень або зва­н­ня слу­жбо­вої осо­би, поєд­на­не із вчи­не­н­ням будь-яких суспіль­но небез­пе­чних діянь, -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, пов’язане з вико­ри­ста­н­ням фор­ме­но­го одя­гу чи слу­жбо­во­го посвід­че­н­ня пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 353 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1508-VI від 11.06.2009, 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011}

Ста­т­тя 354. Під­куп пра­ців­ни­ка під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції

 1. Про­по­зи­ція чи обі­цян­ка пра­ців­ни­ко­ві під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, який не є слу­жбо­вою осо­бою, або осо­бі, яка пра­цює на користь під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, нада­ти йому (їй) або тре­тій осо­бі непра­во­мір­ну виго­ду, а так само нада­н­ня такої виго­ди за вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня пра­ців­ни­ком будь-яких дій з вико­ри­ста­н­ням ста­но­ви­ща, яке він займає, або осо­бою, яка пра­цює на користь під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, або в інте­ре­сах тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від ста до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк до ста годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до одно­го року, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста до дво­хсот годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня пра­ців­ни­ком під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, який не є слу­жбо­вою осо­бою, або осо­бою, яка пра­цює на користь під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, непра­во­мір­ної виго­ди, а так само про­ха­н­ня нада­ти таку виго­ду для себе чи тре­тьої осо­би за вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня будь-яких дій з вико­ри­ста­н­ням ста­но­ви­ща, яке займає пра­ців­ник на під­при­єм­стві, в уста­но­ві чи орга­ні­за­ції, або у зв’язку з діяль­ні­стю осо­би на користь під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, або в інте­ре­сах тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста до дво­хсот годин, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи поєд­на­ні з вима­га­н­ням непра­во­мір­ної виго­ди, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста шіст­де­ся­ти до дво­хсот соро­ка годин, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Осо­ба, яка запро­по­ну­ва­ла, пообі­ця­ла або нада­ла непра­во­мір­ну виго­ду, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за зло­чи­ни, перед­ба­че­ні ста­т­тя­ми 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 цьо­го Коде­ксу, якщо після про­по­зи­ції, обі­цян­ки чи нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди вона — до отри­ма­н­ня з інших дже­рел інфор­ма­ції про цей зло­чин орга­ном, слу­жбо­ва осо­ба яко­го згі­дно із зако­ном наді­ле­на пра­вом пові­дом­ля­ти про підо­зру, — добро­віль­но заяви­ла про те, що ста­ло­ся, тако­му орга­ну та актив­но спри­я­ла роз­кри­т­тю зло­чи­ну, вчи­не­но­го осо­бою, яка одер­жа­ла непра­во­мір­ну виго­ду або прийня­ла її про­по­зи­цію чи обі­цян­ку. Зазна­че­не звіль­не­н­ня не засто­со­ву­є­ться у разі, якщо про­по­зи­ція, обі­цян­ка чи нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди були вчи­не­ні по від­но­шен­ню до осіб, визна­че­них у части­ні четвер­тій стат­ті 18 цьо­го Коде­ксу.

При­мі­тка. 1.  Під осо­бою, яка пра­цює на користь під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції, слід розу­мі­ти осо­бу, яка вико­нує робо­ту або надає послу­гу від­по­від­но до дого­во­ру з таким під­при­єм­ством, уста­но­вою, орга­ні­за­ці­єю.

 1. У цій стат­ті під непра­во­мір­ною виго­дою слід розу­мі­ти гро­шо­ві кошти чи інше май­но, пере­ва­ги, піль­ги, послу­ги, нема­те­рі­аль­ні акти­ви, будь-які інші виго­ди нема­те­рі­аль­но­го чи негро­шо­во­го хара­кте­ру, які про­по­ну­ють, обі­ця­ють, нада­ють чи одер­жу­ють без закон­них на те під­став.
 2. Під про­по­зи­ці­єю у ста­т­тях 354, 368, 368-3-370 слід розу­мі­ти вислов­ле­н­ня пра­ців­ни­ку під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції, осо­бі, яка надає публі­чні послу­ги, або слу­жбо­вій осо­бі намі­ру про нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди, а під обі­цян­кою — вислов­ле­н­ня тако­го намі­ру з пові­дом­ле­н­ням про час, місце, спо­сіб нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди.
 3. Повтор­ним у ста­т­тях 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 цьо­го Коде­ксу визна­є­ться зло­чин, вчи­не­ний осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла будь-який із зло­чи­нів, перед­ба­че­них зазна­че­ни­ми ста­т­тя­ми.
 4. У ста­т­тях 354, 368, 368-3 і 368-4 цьо­го Коде­ксу під вима­га­н­ням непра­во­мір­ної виго­ди слід розу­мі­ти вимо­гу щодо нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди з погро­зою вчи­не­н­ня дій або без­ді­яль­но­сті з вико­ри­ста­н­ням сво­го ста­но­ви­ща, нада­них пов­но­ва­жень, вла­ди, слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща сто­сов­но осо­би, яка надає непра­во­мір­ну виго­ду, або уми­сне ство­ре­н­ня умов, за яких осо­ба виму­ше­на нада­ти непра­во­мір­ну виго­ду з метою запо­бі­га­н­ня шкі­дли­вим наслід­кам щодо сво­їх прав і закон­них інте­ре­сів.

{Ста­т­тя 354 в реда­кції Зако­нів 221-VII від 18.04.2013, 1261-VII від 13.05.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 198-VIII від 12.02.2015, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 355. При­му­шу­ва­н­ня до вико­на­н­ня чи неви­ко­на­н­ня цивіль­но-пра­во­вих зобов’язань

 1. При­му­шу­ва­н­ня до вико­на­н­ня чи неви­ко­на­н­ня цивіль­но-пра­во­вих зобов’язань, тоб­то вимо­га вико­на­ти чи не вико­на­ти дого­вір, уго­ду чи інше цивіль­но-пра­во­ве зобов’язання з погро­зою насиль­ства над потер­пі­лим або його близь­ки­ми роди­ча­ми, пошко­дже­н­ня чи зни­ще­н­ня їх май­на за від­су­тно­сті ознак вима­га­н­ня, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. При­му­шу­ва­н­ня до вико­на­н­ня чи неви­ко­на­н­ня цивіль­но-пра­во­вих зобов’язань, вчи­не­не повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або із погро­зою вбив­ства чи запо­ді­я­н­ня тяж­ких тіле­сних ушко­джень, або поєд­на­не з насиль­ством, що не є небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, або з пошко­дже­н­ням чи зни­ще­н­ням май­на, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. При­му­шу­ва­н­ня до вико­на­н­ня чи неви­ко­на­н­ня цивіль­но-пра­во­вих зобов’язань, вчи­не­не орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або поєд­на­не з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я, або таке, що завда­ло вели­кої шко­ди чи спри­чи­ни­ло інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років.

Ста­т­тя 356. Само­прав­ство

Само­прав­ство, тоб­то само­віль­не, всу­пе­реч уста­нов­ле­но­му зако­ном поряд­ку, вчи­не­н­ня будь-яких дій, пра­во­мір­ність яких оспо­рю­є­ться окре­мим гро­ма­дя­ни­ном або під­при­єм­ством, уста­но­вою чи орга­ні­за­ці­єю, якщо таки­ми дія­ми була запо­ді­я­на зна­чна шко­да інте­ре­сам гро­ма­дя­ни­на, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам вла­сни­ка, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до трьох міся­ців.

Ста­т­тя 357. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня доку­мен­тів, штам­пів, печа­ток, заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства чи зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем або їх пошко­дже­н­ня

 1. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня офі­цій­них доку­мен­тів, штам­пів чи печа­ток або заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства чи зло­вжи­ва­н­ня осо­би сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, а так само їх уми­сне зни­ще­н­ня, пошко­дже­н­ня чи при­хо­ву­ва­н­ня, а також здій­сне­н­ня таких самих дій від­но­сно при­ва­тних доку­мен­тів, що зна­хо­дя­ться на під­при­єм­ствах, в уста­но­вах чи орга­ні­за­ці­ях неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, вчи­не­не з кори­сли­вих моти­вів або в інших осо­би­стих інте­ре­сах, -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони спри­чи­ни­ли пору­ше­н­ня робо­ти під­при­єм­ства, уста­но­ви чи орга­ні­за­ції або вчи­не­ні щодо осо­бли­во важли­вих доку­мен­тів, штам­пів, печа­ток, -

кара­ю­ться штра­фом до сім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня будь-яким спосо­бом паспор­том або іншим важли­вим осо­би­стим доку­мен­том -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до трьох міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 358. Під­ро­бле­н­ня доку­мен­тів, печа­ток, штам­пів та блан­ків, збут чи вико­ри­ста­н­ня під­ро­бле­них доку­мен­тів, печа­ток, штам­пів

 1. Під­ро­бле­н­ня посвід­че­н­ня або іншо­го офі­цій­но­го доку­мен­та, який вида­є­ться чи посвід­чу­є­ться під­при­єм­ством, уста­но­вою, орга­ні­за­ці­єю, гро­ма­дя­ни­ном-під­при­єм­цем, при­ва­тним нота­рі­у­сом, ауди­то­ром чи іншою осо­бою, яка має пра­во вида­ва­ти чи посвід­чу­ва­ти такі доку­мен­ти, і який надає пра­ва або звіль­няє від обов’язків, з метою вико­ри­ста­н­ня його під­ро­блю­ва­чем чи іншою осо­бою або збут тако­го доку­мен­та, а також виго­тов­ле­н­ня під­ро­бле­них печа­ток, штам­пів чи блан­ків під­при­ємств, уста­нов чи орга­ні­за­цій неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, інших офі­цій­них печа­ток, штам­пів чи блан­ків з тією самою метою або їх збут -

кара­ю­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Скла­да­н­ня чи вида­ча пра­ців­ни­ком юри­ди­чної осо­би будь-якої фор­ми вла­сно­сті, який не є слу­жбо­вою осо­бою, при­ва­тним під­при­єм­цем, ауди­то­ром, екс­пер­том, оці­ню­ва­чем, адво­ка­том або іншою осо­бою, яка здій­снює про­фе­сій­ну діяль­ність, пов’язану з нада­н­ням публі­чних послуг, заві­до­мо під­ро­бле­них офі­цій­них доку­мен­тів, які посвід­чу­ють пев­ні факти, що мають юри­ди­чне зна­че­н­ня або нада­ють пев­ні пра­ва чи звіль­ня­ють від обов’язків, під­ро­бле­н­ня з метою вико­ри­ста­н­ня або збу­ту посвід­чень, інших офі­цій­них доку­мен­тів, що скла­де­ні у визна­че­ній зако­ном фор­мі та містять перед­ба­че­ні зако­ном рекві­зи­ти, виго­тов­ле­н­ня під­ро­бле­них офі­цій­них печа­ток, штам­пів чи блан­ків з метою їх збу­ту або їх збут чи збут заві­до­мо під­ро­бле­них офі­цій­них доку­мен­тів, у тому числі осо­би­стих доку­мен­тів осо­би, -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Вико­ри­ста­н­ня заві­до­мо під­ро­бле­но­го доку­мен­та -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

При­мі­тка. Під офі­цій­ним доку­мен­том у цій стат­ті та ста­т­тях 357 і 366 цьо­го Коде­ксу слід розу­мі­ти доку­мен­ти, що містять зафі­ксо­ва­ну на будь-яких мате­рі­аль­них носі­ях інфор­ма­цію, яка під­твер­джує чи посвід­чує пев­ні події, яви­ща або факти, які спри­чи­ни­ли чи зда­тні спри­чи­ни­ти наслід­ки пра­во­во­го хара­кте­ру, чи може бути вико­ри­ста­на як доку­мен­ти — дока­зи у пра­во­за­сто­сов­чій діяль­но­сті, що скла­да­ю­ться, вида­ю­ться чи посвід­чу­ю­ться пов­но­ва­жни­ми (ком­пе­тен­тни­ми) осо­ба­ми орга­нів дер­жав­ної вла­ди, місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, об’єднань гро­ма­дян, юри­ди­чних осіб неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті та орга­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми, а також окре­ми­ми гро­ма­дя­на­ми, у тому числі само­зайня­ти­ми осо­ба­ми, яким зако­ном нада­но пра­во у зв’язку з їх про­фе­сій­ною чи слу­жбо­вою діяль­ні­стю скла­да­ти, вида­ва­ти чи посвід­чу­ва­ти пев­ні види доку­мен­тів, що скла­де­ні з дотри­ма­н­ням визна­че­них зако­ном форм та містять перед­ба­че­ні зако­ном рекві­зи­ти.

{Ста­т­тя 358 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно з Зако­ном 1508-VI від 11.06.2009 — змі­ни втра­ти­ли чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011}

Ста­т­тя 359. Неза­кон­ні при­дба­н­ня, збут або вико­ри­ста­н­ня спе­ці­аль­них техні­чних засо­бів отри­ма­н­ня інфор­ма­ції

 1. Неза­кон­не при­дба­н­ня або збут спе­ці­аль­них техні­чних засо­бів негла­сно­го отри­ма­н­ня інфор­ма­ції, а також неза­кон­не їх вико­ри­ста­н­ня -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до семи років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або якщо вони запо­ді­я­ли істо­тну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам чи інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам окре­мих юри­ди­чних осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до деся­ти років.

{Ста­т­тя 359 в реда­кції Зако­ну 2338-VI від 15.06.2010}

Ста­т­тя 360. Уми­сне пошко­дже­н­ня ліній зв’язку

Уми­сне пошко­дже­н­ня кабель­ної, радіо­ре­лей­ної, пові­тря­ної лінії зв’язку, про­во­до­во­го мов­ле­н­ня або спо­руд чи обла­дна­н­ня, які вхо­дять до їх скла­ду, якщо воно спри­чи­ни­ло тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня зв’язку, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до одно­го року, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

Роз­діл XVI
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

{Назва роз­ді­лу XVI із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 908-IV від 05.06.2003}

Ста­т­тя 361. Несан­кціо­но­ва­не втру­ча­н­ня в робо­ту еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку

 1. Несан­кціо­но­ва­не втру­ча­н­ня в робо­ту еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що при­зве­ло до вито­ку, втра­ти, під­роб­ки, бло­ку­ва­н­ня інфор­ма­ції, спо­тво­ре­н­ня про­це­су оброб­ки інфор­ма­ції або до пору­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го поряд­ку її мар­шру­ти­за­ції, -

кара­є­ться штра­фом від шести­сот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років або без тако­го.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони запо­ді­я­ли зна­чну шко­ду, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Зна­чною шко­дою у ста­т­тях 361–363-1, якщо вона поля­гає у запо­ді­ян­ні мате­рі­аль­них зби­тків, вва­жа­є­ться така шко­да, яка в сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 361 в реда­кції Зако­нів 908-IV від 05.06.2003, 2289-IV від 23.12.2004; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 361-1. Ство­ре­н­ня з метою вико­ри­ста­н­ня, роз­по­всю­дже­н­ня або збу­ту шкі­дли­вих про­грам­них чи техні­чних засо­бів, а також їх роз­по­всю­дже­н­ня або збут

 1. Ство­ре­н­ня з метою вико­ри­ста­н­ня, роз­по­всю­дже­н­ня або збу­ту, а також роз­по­всю­дже­н­ня або збут шкі­дли­вих про­грам­них чи техні­чних засо­бів, при­зна­че­них для несан­кціо­но­ва­но­го втру­ча­н­ня в робо­ту еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони запо­ді­я­ли зна­чну шко­ду, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 361-1 згі­дно із Зако­ном 2289-IV від 23.12.2004; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 361-2. Несан­кціо­но­ва­ні збут або роз­по­всю­дже­н­ня інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом, яка збе­рі­га­є­ться в еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них маши­нах (комп’ютерах), авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах, комп’ютерних мере­жах або на носі­ях такої інфор­ма­ції

 1. Несан­кціо­но­ва­ні збут або роз­по­всю­дже­н­ня інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом, яка збе­рі­га­є­ться в еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них маши­нах (комп’ютерах), авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах, комп’ютерних мере­жах або на носі­ях такої інфор­ма­ції, ство­ре­ної та захи­ще­ної від­по­від­но до чин­но­го зако­но­дав­ства, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони запо­ді­я­ли зна­чну шко­ду, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 361-2 згі­дно із Зако­ном 2289-IV від 23.12.2004; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

{Ста­т­тю 361-3 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 767-VII від 23.02.2014}

{Ста­т­тю 361-4 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 362. Несан­кціо­но­ва­ні дії з інфор­ма­ці­єю, яка обро­блю­є­ться в еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них маши­нах (комп’ютерах), авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах, комп’ютерних мере­жах або збе­рі­га­є­ться на носі­ях такої інфор­ма­ції, вчи­не­ні осо­бою, яка має пра­во досту­пу до неї

 1. Несан­кціо­но­ва­ні змі­на, зни­ще­н­ня або бло­ку­ва­н­ня інфор­ма­ції, яка обро­блю­є­ться в еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них маши­нах (комп’ютерах), авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах чи комп’ютерних мере­жах або збе­рі­га­є­ться на носі­ях такої інфор­ма­ції, вчи­не­ні осо­бою, яка має пра­во досту­пу до неї, -

кара­ю­ться штра­фом від шести­сот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років.

 1. Несан­кціо­но­ва­ні пере­хо­пле­н­ня або копі­ю­ва­н­ня інфор­ма­ції, яка обро­блю­є­ться в еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них маши­нах (комп’ютерах), авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах, комп’ютерних мере­жах або збе­рі­га­є­ться на носі­ях такої інфор­ма­ції, якщо це при­зве­ло до її вито­ку, вчи­не­ні осо­бою, яка має пра­во досту­пу до такої інфор­ма­ції, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони запо­ді­я­ли зна­чну шко­ду, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 362 в реда­кції Зако­ну 2289-IV від 23.12.2004; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

{Ста­т­тю 362-1 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 363. Пору­ше­н­ня пра­вил екс­плу­а­та­ції еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або поряд­ку чи пра­вил захи­сту інфор­ма­ції, яка в них обро­блю­є­ться

Пору­ше­н­ня пра­вил екс­плу­а­та­ції еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або поряд­ку чи пра­вил захи­сту інфор­ма­ції, яка в них обро­блю­є­ться, якщо це запо­ді­я­ло зна­чну шко­ду, вчи­не­ні осо­бою, яка від­по­від­ає за їх екс­плу­а­та­цію, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на той самий строк.

{Ста­т­тя 363 в реда­кції Зако­ну 2289-IV від 23.12.2004}

Ста­т­тя 363-1. Пере­шко­джа­н­ня робо­ті еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шля­хом масо­во­го роз­по­всю­дже­н­ня пові­дом­лень електрозв’язку

 1. Уми­сне масо­ве роз­по­всю­дже­н­ня пові­дом­лень електрозв’язку, здій­сне­не без попе­ре­дньої зго­ди адре­са­тів, що при­зве­ло до пору­ше­н­ня або при­пи­не­н­ня робо­ти еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­них машин (комп’ютерів), авто­ма­ти­зо­ва­них систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, якщо вони запо­ді­я­ли зна­чну шко­ду, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 363-1 згі­дно із Зако­ном 2289-IV від 23.12.2004; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю