25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл VI
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Ста­т­тя 185. Кра­діж­ка

 1. Таєм­не викра­де­н­ня чужо­го май­на (кра­діж­ка) -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від вісім­де­ся­ти до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Кра­діж­ка, вчи­не­на повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­є­ться аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Кра­діж­ка, поєд­на­на з про­ни­кне­н­ням у житло, інше при­мі­ще­н­ня чи схо­ви­ще або що завда­ла зна­чної шко­ди потер­пі­ло­му, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років.

 1. Кра­діж­ка, вчи­не­на у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Кра­діж­ка, вчи­не­на в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. 1. У ста­т­тях 185, 186 та 189–191 повтор­ним визна­є­ться зло­чин, вчи­не­ний осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла будь-який із зло­чи­нів, перед­ба­че­них цими ста­т­тя­ми або ста­т­тя­ми 187, 262 цьо­го Коде­ксу.

 1. У ста­т­тях 185, 186, 189 та 190 цьо­го Коде­ксу зна­чна шко­да визна­є­ться із вра­ху­ва­н­ням мате­рі­аль­но­го ста­но­ви­ща потер­пі­ло­го та якщо йому спри­чи­не­ні зби­тки на суму від ста до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.
 2. У ста­т­тях 185–191, 194 цьо­го Коде­ксу у вели­ких роз­мі­рах визна­є­ться зло­чин, що вчи­не­ний одні­єю осо­бою чи гру­пою осіб на суму, яка в дві­сті п’ятдесят і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян на момент вчи­не­н­ня зло­чи­ну.
 3. У ста­т­тях 185–187 та 189–191, 194 цьо­го Коде­ксу в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах визна­є­ться зло­чин, що вчи­не­ний одні­єю осо­бою чи гру­пою осіб на суму, яка в шіс­тсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян на момент вчи­не­н­ня зло­чи­ну.

{Ста­т­тя 185 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1449-VI від 04.06.2009}

Ста­т­тя 186. Гра­біж

 1. Від­кри­те викра­де­н­ня чужо­го май­на (гра­біж) -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк до чоти­рьох років.

 1. Гра­біж, поєд­на­ний з насиль­ством, яке не є небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, або вчи­не­ний повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до шести років.

 1. Гра­біж, поєд­на­ний з про­ни­кне­н­ням у житло, інше при­мі­ще­н­ня чи схо­ви­ще або що зав­дав зна­чної шко­ди потер­пі­ло­му, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років.

 1. Гра­біж, вчи­не­ний у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до деся­ти років.

 1. Гра­біж, вчи­не­ний в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до три­над­ця­ти років із кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 186 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 187. Роз­бій

 1. Напад з метою заво­ло­ді­н­ня чужим май­ном, поєд­на­ний із насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я осо­би, яка зазна­ла напа­ду, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства (роз­бій), -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Роз­бій, вчи­не­ний за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла роз­бій або бан­ди­тизм, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до деся­ти років із кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Роз­бій, поєд­на­ний з про­ни­кне­н­ням у житло, інше при­мі­ще­н­ня чи схо­ви­ще, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років із кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Роз­бій, спря­мо­ва­ний на заво­ло­ді­н­ня май­ном у вели­ких чи осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або вчи­не­ний орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або поєд­на­ний із запо­ді­я­н­ням тяж­ких тіле­сних ушко­джень, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тю 188 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 188-1. Викра­де­н­ня еле­ктри­чної або тепло­вої енер­гії шля­хом її само­віль­но­го вико­ри­ста­н­ня

 1. Викра­де­н­ня еле­ктри­чної або тепло­вої енер­гії шля­хом її само­віль­но­го вико­ри­ста­н­ня без при­ла­дів облі­ку (якщо вико­ри­ста­н­ня при­ла­дів облі­ку обов’язкове) або вна­слі­док уми­сно­го пошко­дже­н­ня при­ла­дів облі­ку чи у будь-який інший спо­сіб, якщо таки­ми дія­ми зав­да­но зна­чної шко­ди, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони завда­ли шко­ду у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

При­мі­тка. Шко­да, перед­ба­че­на цією стат­тею, визна­є­ться зна­чною, якщо вона в сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а у вели­ких роз­мі­рах — якщо вона в дві­сті п’ятдесят і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 188-1 згі­дно із Зако­ном 2598-IV від 31.05.2005}

Ста­т­тя 189. Вима­га­н­ня

 1. Вимо­га пере­да­чі чужо­го май­на чи пра­ва на май­но або вчи­не­н­ня будь-яких дій май­но­во­го хара­кте­ру з погро­зою насиль­ства над потер­пі­лим чи його близь­ки­ми роди­ча­ми, обме­же­н­ня прав, сво­бод або закон­них інте­ре­сів цих осіб, пошко­дже­н­ня чи зни­ще­н­ня їхньо­го май­на або май­на, що пере­бу­ває в їхньо­му відан­ні чи під охо­ро­ною, або роз­го­ло­ше­н­ня відо­мо­стей, які потер­пі­лий чи його близь­кі роди­чі бажа­ють збе­рег­ти в таєм­ни­ці (вима­га­н­ня), -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Вима­га­н­ня, вчи­не­не повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або з погро­зою вбив­ства чи запо­ді­я­н­ня тяж­ких тіле­сних ушко­джень, або з пошко­дже­н­ням чи зни­ще­н­ням май­на, або таке, що завда­ло зна­чної шко­ди потер­пі­ло­му, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Вима­га­н­ня, поєд­на­не з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я осо­би, або таке, що завда­ло май­но­вої шко­ди у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років із кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Вима­га­н­ня, що завда­ло май­но­вої шко­ди в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, або вчи­не­не орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або поєд­на­не із запо­ді­я­н­ням тяж­ко­го тіле­сно­го ушко­дже­н­ня, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Ста­т­тя 190. Шахрай­ство

 1. Заво­ло­ді­н­ня чужим май­ном або при­дба­н­ня пра­ва на май­но шля­хом обма­ну чи зло­вжи­ва­н­ня дові­рою (шахрай­ство) -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Шахрай­ство, вчи­не­не повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або таке, що завда­ло зна­чної шко­ди потер­пі­ло­му, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк від одно­го до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Шахрай­ство, вчи­не­не у вели­ких роз­мі­рах, або шля­хом неза­кон­них опе­ра­цій з вико­ри­ста­н­ням еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­ної техні­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Шахрай­ство, вчи­не­не в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 190 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 191. При­вла­сне­н­ня, роз­тра­та май­на або заво­ло­ді­н­ня ним шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем

 1. При­вла­сне­н­ня чи роз­тра­та чужо­го май­на, яке було вві­ре­не осо­бі чи пере­бу­ва­ло в її відан­ні, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. При­вла­сне­н­ня, роз­тра­та або заво­ло­ді­н­ня чужим май­ном шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вою осо­бою сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою, тре­тьою або четвер­тою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Ста­т­тя 192. Запо­ді­я­н­ня май­но­вої шко­ди шля­хом обма­ну або зло­вжи­ва­н­ня дові­рою

 1. Запо­ді­я­н­ня зна­чної май­но­вої шко­ди шля­хом обма­ну або зло­вжи­ва­н­ня дові­рою за від­су­тно­сті ознак шахрай­ства -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або такі, що запо­ді­я­ли май­но­ву шко­ду у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

При­мі­тка. Від­по­від­но до цієї стат­ті май­но­ва шко­да визна­є­ться зна­чною, якщо вона у п’ятдесят і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а у вели­ких роз­мі­рах — така, що у сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 192 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 193. Неза­кон­не при­вла­сне­н­ня осо­бою зна­йде­но­го або чужо­го май­на, що випад­ко­во опи­ни­ло­ся у неї

 1. Неза­кон­не при­вла­сне­н­ня осо­бою зна­йде­но­го чи тако­го, що випад­ко­во опи­ни­ло­ся у неї, чужо­го май­на або скар­бу, які мають осо­бли­ву істо­ри­чну, нау­ко­ву, худо­жню чи куль­тур­ну цін­ність, -

кара­є­ться штра­фом від ста до ста п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 193 в реда­кції Зако­ну 270-VI від 15.04.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2518-VI від 09.09.2010}

Ста­т­тя 194. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня чужо­го май­на, що запо­ді­я­ло шко­ду у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не шля­хом під­па­лу, вибу­ху чи іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, або запо­ді­я­ло май­но­ву шко­ду в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, або спри­чи­ни­ло заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до деся­ти років.

{Ста­т­тя 194 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 194-1. Уми­сне пошко­дже­н­ня об’єктів еле­ктро­енер­ге­ти­ки

 1. Уми­сне пошко­дже­н­ня або руй­ну­ва­н­ня об’єктів еле­ктро­енер­ге­ти­ки, якщо ці дії при­зве­ли або могли при­зве­сти до пору­ше­н­ня нор­маль­ної робо­ти цих об’єктів, або спри­чи­ни­ло небез­пе­ку для жит­тя людей, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до деся­ти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 194-1 згі­дно із Зако­ном 2598-IV від 31.05.2005; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 195. Погро­за зни­ще­н­ня май­на

Погро­за зни­ще­н­ня чужо­го май­на шля­хом під­па­лу, вибу­ху або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, якщо були реаль­ні під­ста­ви побо­ю­ва­ти­ся здій­сне­н­ня цієї погро­зи, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від шіст­де­ся­ти до ста двад­ця­ти годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до одно­го року, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 195 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 196. Необе­ре­жне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на

Необе­ре­жне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня чужо­го май­на, що спри­чи­ни­ло тяж­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня або заги­бель людей, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 196 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 197. Пору­ше­н­ня обов’язків щодо охо­ро­ни май­на

Неви­ко­на­н­ня або нена­ле­жне вико­на­н­ня осо­бою, якій дору­че­но збе­рі­га­н­ня чи охо­ро­на чужо­го май­на, сво­їх обов’язків, якщо це спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки для вла­сни­ка май­на, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 197 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 197-1. Само­віль­не зайня­т­тя земель­ної ділян­ки та само­віль­не будів­ни­цтво

 1. Само­віль­не зайня­т­тя земель­ної ділян­ки, яким зав­да­но зна­чної шко­ди її закон­но­му воло­діль­цю або вла­сни­ку, -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Само­віль­не зайня­т­тя земель­ної ділян­ки, вчи­не­не осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, або гру­пою осіб, або щодо земель­них діля­нок осо­бли­во цін­них земель, земель в охо­рон­них зонах, зонах сані­тар­ної охо­ро­ни, сані­тар­но-захи­сних зонах чи зонах осо­бли­во­го режи­му вико­ри­ста­н­ня земель, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Само­віль­не будів­ни­цтво буді­вель або спо­руд на само­віль­но зайня­тій земель­ній ділян­ці, зазна­че­ній у части­ні пер­шій цієї стат­ті, -

кара­є­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Само­віль­не будів­ни­цтво буді­вель або спо­руд на само­віль­но зайня­тій земель­ній ділян­ці, зазна­че­ній у части­ні дру­гій цієї стат­ті, або вчи­не­не осо­бою, рані­ше суди­мою за такий саме зло­чин або зло­чин, перед­ба­че­ний части­ною тре­тьою цієї стат­ті, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від одно­го до трьох років.

При­мі­тка. Від­по­від­но до цієї стат­ті шко­да, перед­ба­че­на части­ною пер­шою цієї стат­ті, визна­є­ться зна­чною, якщо вона у сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 197-1 згі­дно із Зако­ном 578-V від 11.01.2007}

Ста­т­тя 198. При­дба­н­ня, отри­ма­н­ня, збе­рі­га­н­ня чи збут май­на, одер­жа­но­го зло­чин­ним шля­хом

Зазда­ле­гідь не обі­ця­не при­дба­н­ня або отри­ма­н­ня, збе­рі­га­н­ня чи збут май­на, заві­до­мо одер­жа­но­го зло­чин­ним шля­хом за від­су­тно­сті ознак лега­лі­за­ції (від­ми­ва­н­ня) дохо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 198 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 430-IV від 16.01.2003 — набу­ває чин­но­сті 11.06.2003}

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю